Proprietate condamnata online dating

1 b); c) în cazul jocurilor de noroc caracteristice activității cazinourilor: fiecărui organizator i se acordă o singură autorizație de exploatare a jocurilor de noroc pentru locația în care se organizează și se desfășoară aceste activități.

1 b); d) în cazul jocurilor bingo desfășurate în săli de joc: pentru fiecare locație în care se organizează și se desfășoară aceste activități.

1b); i) în cazul jocurilor de noroc on-line, altele decât cele definite la art. Modelul autorizației de exploatare a jocurilor de noroc on-line este prezentat în anexa nr. (3) Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să țină o evidență unitară a activităților pentru care au fost autorizați în condițiile ordonanței de urgență și ale prezentei hotărâri, indiferent de tipul acestora, precum și a rezultatelor financiare aferente, organizată la nivelul domiciliului fiscal, indiferent de numărul de locații în care se desfășoară activitatea. g)-i) din ordonanța de urgență, precum și în cazul jocurilor loto și al pariurilor mutuale organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, plățile, transferurile ori retragerile de bani în/din contul de joc al jucătorului prevăzut la art. - (1) în înțelesul ordonanței de urgență, prin agenție se înțelege punctul de lucru înregistrat ca atare de către organizatorul activității la oficiul registrului comerțului. în acest caz, operatorii economici depun la Biroul Român de Metrologie Legală un etalon al programului de joc, o aplicație pentru compararea etalonului de joc cu programul instalat în mijlocul de joc respectiv și traducerea legalizată a setului de documente obținut de la organismul autorizat la nivelul Uniunii Europene, care dovedește că mijlocul de joc respectă legislația specifică în domeniu existentă în România, în vederea efectuării verificărilor tehnice ulterioare. cererea prin care se solicită comisiei acordarea avizului, precum și opisul documentelor prezentate la dosar.

(4) Organizatorii pot interzice accesul persoanelor aflate într-o stare avansată de ebrietate, al celor aflate sub influența substanțelor halucinogene, al celor care nu au o ținută decentă sau al celor care prin comportament aduc atingere bunei desfășurări a activității în incinta în care sunt exploatate jocuri de noroc. - (1) Pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, organizatorii sunt obligați să utilizeze mijloace financiare reprezentând jetoane, impulsuri, tichete sau altele asemenea, precum și mijloace bănești, care constituie în înțelesul ordonanței de urgență mijloace de joc auxiliare. 737 se fac prin intermediul unui cont bancar, deschis la o bancă din România sau dintr-un stat membru al Uniunii Europene. (2) Exploatarea jocurilor de noroc în cadrul agenției se realizează în mod direct, la sediul punctului de lucru sau în alte locații decât punctul de lucru, cu condiția ca centralizarea activității și raportarea rezultatelor să se efectueze prin punctul de lucru respectiv sau printr-un punct de lucru desemnat de organizator în care se realizează colectarea. (3) Verificările se efectuează de Biroul Român de Metrologie Legală în baza unei solicitări scrise depuse de operatorii economici, aceștia fiind obligați să suporte costurile reprezentând tarifele și cheltuielile aferente acestor activități. Cererea va fi redactată și dactilografiată în limba română, va fi semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic și va conține adresa sediului social al operatorului economic, datele de contact (număr de telefon, fax, adresă de e-mail) și tipul de mijloace de joc pe care urmează a le produce.

77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc Text actualizat la data de . h) activități de bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă; i) activități de pariuri on-line; j) activități de jocuri de noroc on-line, altele decât cele definite la art. în vederea obținerii licenței de organizare a jocurilor de noroc, operatorii economici solicitanți sunt obligați să îndeplinească cerințele specifice prevăzute de ordonanța de urgență și de prezenta hotărâre pentru fiecare activitate în parte. (7) în situația în care operatorii economici nu fac dovada plății taxei aferente licenței de organizare a jocurilor de noroc pentru primul an până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată în cadrul comisiei, aprobarea se revocă de drept. a) paragraful (ii) din ordonanța de urgență, licența de organizare a jocurilor de noroc emisă în favoarea acestuia își pierde valabilitatea de drept cu aceeași dată la care expiră anul precedent celui pentru care nu a respectat obligația de plată anuală a licenței de organizare a jocurilor de noroc.(3) Fabricarea tipurilor/modelelor de mijloace de joc se poate realiza după obținerea avizului comisiei.(4) în situația în care, după obținerea avizului, operatorul economic în cauză intenționează să producă și alte tipuri/modele de mijloace de joc, procedura prevăzută la alin. (5) în situația în care operatorul economic nu respectă prevederile alin.certificatul de atestare fiscală, eliberat de organele fiscale competente, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat; 8.procesul-verbal de omologare a contoarelor electromecanice care urmează a fi instalate în mijlocul de joc de tip slot-machine, emis de fabricantul acestora.

Search for proprietate condamnata online dating:

proprietate condamnata online dating-22proprietate condamnata online dating-33

declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic (în situația în care există mai mulți reprezentanți legali, se va prezenta declarația fiecăruia) din care să rezulte următoarele: - operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea; - reprezentantul legal nu se află într-o stare de incompatibilitate, astfel cum acestea sunt reglementate de lege; - reprezentantul legal cunoaște și și-a însușit legislația specifică jocurilor de noroc în vigoare; - tipul/modelul mijlocului de joc care urmează a se produce; - operatorul economic deține drepturile de proprietate sau de utilizare asupra programelor informatice care fac parte integrantă din mijlocul de joc; 6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “proprietate condamnata online dating”